COwo3BA_4D_13070105_4153516296_2 (2)

Chima Owo, Class of 2025, Long School of Medicine